Institut za mentalno zdravlje info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Milana Kašanina 3, 11000 Beograd, Srbija
ENG

Novosti

Edukacije

22.06.2022

Program edukativnih kurseva i međunarodno priznate edukacije 2022-2023

Psihijatrija danas

17.11.2020

ISSN 0350-2538, PsychoInfo, Psychological Abstracts, EBSCO

Institut je zdravstvena ustanova tercijarnog nivoa koja obavlja visoko specijalizovanu, dispanzersku i stacionarnu zdravstvenu delatnost iz oblasti psihijatrije odraslih, psihijatrije razvojnog doba, bolesti zavisnosti, kliničke genetike, kliničke psihologije, epileptologije i kliničke neurofiziologije, psihofarmakologije, psihoterapije, prevencije mentalnih poremećaja, kao i zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja, medicinske biohemije i medicinskog snabdevanja – farmaceutske delatnosti.
Rad Instituta za mentalno zdravlje zasniva se na tri stuba:
 1. Dijagnostika i lečenje
 2. Edukacija
 3. Istraživanje
Institut je nastavna baza nekoliko fakulteta Univerziteta u Beogradu Medicinskog fakulteta, Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Fakulteta političkih nauka, Filozofskog fakulteta, škola drugih univerziteta: Departmana za psihologiju i Departmana za socijalni rad Univerziteta Singidunum, kao i drugih škola: Visoke škole socijalnog rada, Srednje, Više i Visoke medicinske škole strukovnih studija.
      U okviru svojih delatnosti Institut se bavi:
 • lečenjem mentalnih poremećaja primenjujući utvrđene stručne i doktrinarne kriterijume, odnosno principe dobre kliničke prakse;
 • prevencijom mentalnih poremećaja i unapređenjem mentalnog zdravlja;
 • elektroencefalografijom, dijagnostikom i lečenjem epileptičnih i drugih paroksizmalnih neuropsihijatrijskih poremećaja
 • školovanjem (osnovne i poslediplomske studije), kontinuiranom edukacijom, specijalizacijom i užom specijalizacijom za svoje saradnike, kao i zdravstvene radnike i zdravstvene  saradnike drugih zdravstvenih ustanova i drugih pravnih subjekata;
 • istraživanjem iz svih oblasti psihijatrije i srodnih disciplina, kao i oblasti zaštite duševnog zdravlja po principima dobre naučne prakse;
 • organizovanjem i sprovođenjem unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada;
 • utvrđivanjem mera u elementarnim nepogodama i drugim vanrednim situacijama;
 • učestvovanjem u reformi zaštite mentalnog zdravlja;
 • drugim delatnostima u skladu sa zakonom.

Lokacija:

Milana Kašanina 3, 11000 Beograd, Srbija

Telefon:

(+381) 11 3307500

Učitavanje
Vaša poruka je poslata, hvala Vam.